ใช้ดูจาก INTERNET สำหรับลูกค้าที่ไช้ WINET จะไม่สามารถดูได้ต้องใช้ INTERNET จากมือถือ หรือ INTERNET เบอร์อื่น
วิธีดูผ่านระบบ LAN